Käyttöehdot

FLOY Oy Käyttöehdot

Yleistä

Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan työn suorittajaa, työntekijää, joka sopii suoraan
tilaajan, asiakkaansa kanssa työtehtävistään ja hinnoittelusta.
Floylla tarkoitetaan laskutuspalvelu Floy Oy:tä.

Rekisteröinti ja sopimussuhde
Ennen palvelun käyttöä palvelun käyttäjän tulee luoda tunnukset floy.fi verkkosivun kautta.
Rekisteröintiin vaaditaan vahva tunnistautuminen. Tunnusten luominen on aina maksutonta, eikä
sido käyttäjää mihinkään. Sopimus Floy:n ja palvelun käyttäjän välillä katsotaan alkaneeksi
käyttäjän rekisteröidyttyä ja hyväksyttyä nämä käyttöehdot. Floy pidättää oikeuden muuttaa
palvelun ominaisuuksia tai näitä käyttöehtoja harkintansa mukaan tai vastaamaan
viranomaismääräyksiä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu käyttäjälle.
Käyttämällä palvelua ilmoituksen lähettämisen jälkeen käyttäjä hyväksyy voimassa olevat
käyttöehdot muutoksineen.

Tietosuoja
Floy huolehtii käyttäjiensä tietosuojasta henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain
velvoitteiden mukaisesti.

Markkinointi
Floy ei lähtökohtaisesti markkinoi tai myy kevytyrittäjien työsuorituksia. Mahdollisesta
markkinoinnista ja muusta myynninedistämisestä sovitaan erikseen palvelun käyttäjien
kanssa henkilökohtaisesti.

Työn suoritusta koskevat sopimukset
Palvelun käyttäjä vastaa tilaajalleen kaikista toimeksiantoon liittyvistä vastuista ja velvoitteista
sekä tekemistään työsuorituksista ja niiden mahdollisista viivästymisistä ja virheellisyyksistä.
Floy:n vastuulle ei kuulu palvelun käyttäjän toiminnan, toimeksiantojen tai laskujen
kannattavuuden, laillisuuden tai oikeellisuuden selvittäminen.Palvelun käyttäjä sopii
työsuoritustaan mahdollisesti koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa.
Palvelun käyttäjä ei työskentele Floy:n alaisuudessa tai tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa.
Mikäli työntekijä ei pysty, halua tai muuten kykene korjaamaan aiheuttamaansa virhettä, Floylla
on oikeus korjauttaa virheellinen työsuorite ja periä kustannukset työntekijältä. Tämä koskee siis
virheitä, ei tilannetta, jossa työn suorittaja jättää työsuoritteen kesken. Laskutushinta on
työnsuorittajan puolelta määriteltävä siten, että siitä määräytyvä palkka ei ole ristiriidassa
minimipalkkasäädösten tai alalla mahdollisesti sovellettavan työehtosopimuksen kanssa. Floy
pidättää oikeuden olla hyväksymättä toimeksiantoa. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä
osamaksu-, alihankinta- tai luottosopimuksia Floy:n puolesta, eikä tehdä hankintoja laskulla
Floy:n nimiin. Palvelun käyttäjien sopimien sopimusten henki tulee olla sellainen, että Floy on
laskutuspalveluyritys, operaattori ja työn suorittaja vastaa itse sopimusvelvoitteistaan. Palvelun
käyttäjä on tietoinen, että laskutuspalvelun käyttö ei sovellu joihinkin elinkeinoluvan varaisiin
ammatteihin kuten esimerkiksi terveydenhuoltoon tai muihin viranomaislupia vaativiin tehtäviin.

Palkanmaksu ja muut korvaukset
Floy maksaa palkan palvelun käyttäjälle viimeistään kolmessa (3) arkipäivässä, kun
toimeksiantajan suoritus on saapunut tilillemme. Floy ei vastaa mahdollisista pankkien
maksuliikenteen häiriöiden aiheuttamista viivästyksistä. Palkka maksetaan, kun kaikki tarvittavat
tiedot on toimitettu. Verokortti tulee toimittaa ennen palkanmaksua. Laskutusmääräyksen voi
tehdä asiakkaalle, vaikka verokorttia ei olisi vielä toimitettu.
Laskun arvonlisäverottomasta summasta vähennetään kulloinkin voimassa olevat palvelumaksut,
sairasvakuutusmaksu, sekä henkilökohtainen ennakonpidätys. Työntekijälle toimitetaan
palkanmaksusta palkkaerittely. Palvelumaksut koostuvat komissiosta 4% ja lisämaksusta 2,5%.
Palvelumaksut kattavat Floy:n hallinnoliiset kustannukset sekä sisältää vastuu- ja
tapaturmavakuutuksen. Palvelumaksu veloitetaan palkanmaksun yhteydessä suoraan
arvonlisäverottomasta laskutushinnasta. Palvelun käyttäjä myös vastaa ilmoittamiensa
verottomien kulukorvausten sekä muiden kulujen oikeellisuudesta. Kulukuitit on toimitettava
alkuperäisinä viimeistään maksamisen yhteydessä. Floy pidättää oikeuden olla hyväksymättä
kulukuitteja. Matkakorvauksien maksamisen edellytyksenä on etukäteen täytetty ja toimitettu
matkalasku. Palvelun käyttäjä voi tehdä matkalaskun käyttäen Floy:n järjestelmää. Palvelun
käyttäjä vastaa matkalaskulla ilmoitettavien kaikkien tietojen oikeellisuudesta. Laskutettaessa
matkakorvaukset maksetaan ne verottomina korvauksina. Mikäli matkakorvauksia ei ole
eriteltynä laskulla maksetaan ne ennakonpidätystä pidättämättä. Floy noudattaa verottajan
ohjeistusta verottomien korvausten osalta. Huomiona mm. erityisalojen säännökset. Käyttäjän
halutessa palkan ennen asiakkaan suoritusta Floy:n tilille, tulee käyttäjän hyväksyä rahoitusyhtiön
käyttöehdot erikseen heti- palkan osalta.

Vakuutukset
Palvelun käyttäjät ovat vakuutettu vapaaehtoisella vastuu- ja tapaturmavakuutuksella. Floylla on
vastuuvakuutus 1.000.000 euroon asti, joka korvaa mahdolliset kolmannelle osapuolelle
aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot vakuutusehtojen mukaan. Vakuutus ei korvaa vahinkoja,
jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä. Jos ammattialaasi valvotaan
viranomaisen toimesta, tulee sinun toimittaa riittävät dokumentit ammattipätevyydestäsi.
Vastuuvakuutuksen omavastuu on 1000 euroa ja siitä vastaa kokonaisuudessaan palvelun
käyttäjä. Tapaturmavakuutus korvaa työtapaturman sattuessa hoitokustannukset 20 000 euroon
asti per tapaturma. Palvelun käyttäjällä on mahdollista tapaturman sattuessa saada
sairaspäivärahakorvausta kelasta, joka on sidottu käyttäjän maksaman YEL- työtulon määrään.
Lisäksi palvelun käyttäjällä on Floy lisäturva, jonka mahdollinen sairaspäivärahakorvaus on 100
euroa per päivä, max 365 päivää. Floy lisäturvan edellytys on YEL- työtulovelvollisuus (8063,57€)
summaa vastaava tai ylittävä laskutusmäärä Floy:n kautta.

YEL vakuutus ja työttömyysturva
YEL- vakuuttaminen ja vakuutusmaksujen maksaminen on palvelun käyttäjän omalla vastuulla.
Floy:lla on yhteistyösopimus eläkevakuutusyhtiö Veritaksen kanssa, johon palvelun käyttäjän
pyynnöstä annamme vinkin vakuutustarpeesta ja tämän jälkeen heidän vakuutusasiantuntijansa
on suoraan yhteydessä palvelun käyttäjään. Palvelun käyttäjä sopii itse eläkevakuuttamisestaan
eläkevakuutusyhtiön kanssa. Yhteistyö Veritaksen kanssa ei estä palvelun käyttäjää käyttämästä
jotain muuta eläkevakuutusyhtiötä.
Palvelun käyttäjä on tietoinen, että hänet katsotaan työttömyysturvaan liittyvissä asioissa
yrittäjäksi. Palvelun käyttäjä on mahdollisesti oikeutettu saamaan työttömyyskorvausta
liittymällä yrittäjäintyöttömyskassaan. Työttömyyskorvauksen määrä on sidoksissa käyttäjän
maksamaan YEL- työtulon määrään.